Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

De huidige algemene voorwaarden (hierna: de "Voorwaarden") zijn van toepassing op de levering van producten uit het assortiment van de nv Biscuiterie Jules Destrooper, met maatschappelijke zetel te 8647 Lo-Reninge, Gravestraat 5, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0426.191.967 (hierna: “Jules Destrooper”) aan genieters van een promotieactie (hierna: de “Begunstigde”) via een ter beschikking gesteld online platform (hierna: het "Platform"). 

Deze levering door Jules Destrooper kadert in de uitvoering van de getrouwheids - of promotieactie die een partner van Jules Destrooper aanbiedt aan de Begunstigde (hierna: de “Partner”). Door het inwisselen van geschenken via het Platform, komt in geen geval een koop - verkoopovereenkomst tot stand tussen de Begunstigde en Jules Destrooper en wordt Jules Destrooper bijgevolg geenszins rechtstreekse contractspartij van de Begunstigde. Jules Destrooper zal dan ook overgaan tot facturatie van de geleverde producten aan de Partner.

De Begunstigde verklaart tevens 18 jaar of ouder te zijn. 

Artikel 2 - Aanduiding producten

Het aanbod van de producten op het Platform geldt zolang de voorraad strekt en kan op elk ogenblik worden gewijzigd, en is bovendien afhankelijk van de voorwaarden en modaliteiten die Jules Destrooper met de Partner is overeengekomen.

De beschrijving van de producten gebeurt conform de vigerende wetgeving. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en de geleverde verpakkingen kunnen qua afbeeldingen afwijken van het online geïllustreerde product. 

Jules Destrooper is niet aansprakelijk in geval van kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten.

Artikel 3 - Inwisseling van geschenken

Een geschenk kan ingewisseld worden via het Platform door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de communicatie uitgaand van de Partner aan de Begunstigde. 

Jules Destrooper behoudt zich het recht voor om inwisselingen te weigeren in de volgende gevallen:

  • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
  • bij vaststelling van een foutief aanbod;
  • bij een leveringsadres buiten België;
  • bij overmacht;
  • indien de instructies uitgaand van de Partner zich hiertegen verzetten.

Artikel 4 - Levering

Jules Destrooper verbindt er zich enkel toe om, behoudens indien anders aangegeven, te leveren ten aanzien van begunstigden die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van België.

Indien leveringstermijnen worden vermeld, zijn deze termijnen enkel indicatief.  

De Begunstigde dient ervoor in te staan dat de goederen op de afgesproken plaats in ontvangst worden genomen tegen ontvangstbewijs. Jules Destrooper is gerechtigd de goederen af te leveren op de afgesproken plaats aan de persoon die zich aanbiedt voor de inontvangstneming, zonder dat hiertoe specifieke verificaties nodig zijn. De persoon die de goederen op dat ogenblik in ontvangst neemt, wordt geacht de Begunstigde te vertegenwoordigen.

Jules Destrooper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien koeken en/of andere producten tijdens het transport zouden breken of op een andere manier beschadigd zouden raken. 

Artikel 5 - Klachten 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de goederen of andere tekortkomingen bij de levering, moet onmiddellijk en uiterlijk na verloop van twee maanden worden gemeld aan Jules Destrooper, op straffe van verval van elk recht. 

Artikel 6 - Privacy

Bij het invullen van de gegevens van de Begunstigde via het Platform, kunnen persoonsgegevens in de zin van de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden overgemaakt. De door de Begunstigde verstrekte persoonsgegevens zullen door Jules Destrooper worden verwerkt voor de volgende doeleinden: de levering van de door de Begunstigde aangeduide producten. Indien u toestemming hebt gegeven, kunnen uw gegevens ook bezorgd worden aan de desbetreffende partner.

De Begunstigde heeft een recht van mededeling en verbetering van de gegevens die hem of haar betreffen. Daartoe volstaat het schriftelijk contact op te nemen met Jules Destrooper op het adres zoals vermeld in de contactinformatie in artikel 7, met staving van de identiteit. 

Bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. Indien de Begunstigde bijkomende inlichtingen wenst over de wijze waarop Jules Destrooper de persoonsgegevens verwerkt, kan deze eveneens dit register raadplegen.

Artikel 7 - Contactinformatie

De Begunstigde kan zich richten tot Jules Destrooper door het online contactformulier.

Artikel 8 - Bewijs

De Begunstigde aanvaardt dat elektronische communicaties (bv. e-mails), bestanden (bv. verzendrapporten) en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

De Begunstigde dient de producten te bewaren conform de instructies zoals vermeld op de verpakking. Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen is Jules Destrooper niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde producten veroorzaakte schade. De Begunstigde is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de consumptie van de geleverde goederen. De Begunstigde dient voorafgaand aan een eventuele consumptie na te gaan of er sprake is van een mogelijke allergische reactie ingevolge de consumptie van de goederen. Jules Destrooper kan dan ook geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade in dit verband.

De Begunstigde maakt gebruik van het Platform op eigen verantwoordelijkheid. Jules Destrooper is niet aansprakelijk voor enig falen of enige onbeschikbaarheid van het Platform als gevolg van een technische storing. Jules Destrooper is niet aansprakelijk voor enige schade van de Begunstigde als gevolg van de verspreiding van een virus via het Platform.

Artikel 10 - Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

Het Belgisch recht is van toepassing op de inwisseling van geschenken via het Platform en de bijhorende levering door Jules Destrooper. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Jules Destrooper gevestigd is, bevoegd.